•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

כניסה למערכת

לקוחות יקרים,
כחלק משדרוג האתר, מעתה, תדרשו להזין מספר ת.ז. בכניסה למערכת "תיק ניירות ערך".
כדי לשמור על פרטיותכם, בעת ביצוע כניסה ראשונה לאתר, תתבקשו להחליף סיסמא.
תודה על ההבנה.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות ערך. רכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות הערך תיעשה בהתאם לתשקיף שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד. אין לראות באמור לעיל התחייבות פסגות להשגת תשואה כלשהי.

פסגות ניירות ערך בע"מ - מנהל תיקים וחבר בורסה - ופסגות בית השקעות בע"מ - משווק השקעות (להלן: "החברות") עוסקות בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ומשתייכות לקבוצת פסגות. לכל אחת מהחברות זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברה השנייה, וכן זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן: לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי החברות פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות קרנות מדדים בע"מ, לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, ולקופות הגמל שהשקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ. מובהר, כי החברות רשאיות להעדיף נכסים אלו על פני נכסים פיננסים אחרים. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים על ידה. מערכת תיק ניירות ערך מכיל מידע ונתונים שהועברו באמצעים אלקטרוניים מספרי חברת ניירות ערך בע"מ ("החברה"). אף על פי שלמיטב ידיעת החברה המידע והנתונים במערכת מבוססים, אמינים ונכונים, ועל אף שננקטו אמצעי זהירות סבירים כדי לוודא כי המידע סביר, הגיוני ומשקף את ספרי החברה, הרי שבזמן הצגתו עשויות ליפול טעויות ואי דיוקים, לרבות בגין טעויות הקלדה ושידור מאת מערכות החברה ומערכות אחרות. החברה, חברות קשורות לחברה, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן, נושאי המשרה בהן ו/או מי מטעמם, אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא שהיא לאמיתות הנתונים והמידע, ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שיגרם משימוש בהם (באם ייגרמו), אף כתוצאה מהופעה לא רציפה שלהם.
בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, בין המידע המופיע במערכת זו לבין המידע המופיע ו/או הרשום בספרי החברה, יקבע המידע הרשום בספרי החברה בלבד, ולא תישמע כל טענה בדבר הסתמכות על המידע המוצג במערכת זו.© פסגות ניירות ערך בע''מ | 03-7968851


ABOUT SSL CERTIFICATES